Новини

 

Ел Би Булгарикум ЕАД приключи успешно поредния научен проект с външно финансиране

24.07.2023

Ел Би Булгарикум приключи успешно поредния научен проект с външно финансиране, този път насочен към изследване влиянието на подбрани щамове млечнокисели бактерии (МКБ) ибифидобактерии върху клетъчния имунитет за повишаване имунната защита срещу вредни бактерии и вируси.

Проектът, оглавен от проф. Жечко Димитров, ръководител Лаборатория „Молекулярна биология“ към Центъра за научноизследователска и развойна дейност при Ел Би Булгарикум, спечели безвъзмездна финансова помощ от близо 190 хил. лв. от Националния иновационен фонд по конкурс в конкуренция с голям брой проектопредложения от различни области на иновациите.

„Този проект е от изключително важно значение за нас, тъй като проведените клинични тестове доказват свойства на някои от щамовете, стимулиращи клетъчния имунитет, както и възможна полза при унищожаването на туморниклетки в началните фази на развитие.Ръководството на „Ел Би Булгарикум“ ще продължи на насърчава и подкрепя екипа на проф. Димитров при реализирането на подобнинаучноизследователски проекти“, заяви Владимир Русев, Изпълнителен директор на държавната компания.

Ръководителят на проекта пояснява, че защитата на човека от вредни бактерии и вируси се осъществява чрез различни механизми, като един от основните е т.нар. клетъчен имунитет, в който важна роля имат клетки с унищожителен ефект срещу патогенни бактерии и вируси – клетките „натурални убийци“ (Natural killer cells, NK-cells).

„При контакта си с определени имунни клетки от мукозната лимфоидна тъкан в червата някои щамове МКБ и бифидобактерии индуцират образуването на сигнални пептиди, които активират NK-клетките и по този начин повишатимунната резистентност срещу патогенни бактерии и вируси. В допълнение, повишената активност на NK-клетките може да е от полза при унищожаване на туморни клетки в началните фази на канцерогенни процеси.“, заяви проф. Жечко Димитров.

Продължителността на проекта бе 18 месеца, а основните му етапи бяха следните:

1. Лабораторни изследвания за подбор нащамове МКБ и бифидобактерии с потенциал да индуцират имунни сигнали, стимулиращи клетъчния имунитет, при използване на човешки клетъчни линии.

2. Молекулярни изследвания наимуностимулиращите свойства на МКБ ибифидобактерии чрез система от клеткиот миши далаци (спленоцити) и окончателен подбор на подходящ за клинични тестове щам.

3. Провеждане на клинични изследванияза доказване имуностимулиращите свойства на подбрания щам Bifidobacterium infantis върху пациенти и доброволци.

Клиничните тестове включваха две групи доброволци: контролна (плацебо,неприемаща пробиотичния щам) и тестова.Основни резултати са:

  • постигане на статистически значимо повишение на активността на NK-клетките и секреторните имуноглобулини от клас А, без да се превишават горните референтни границина двата имунни маркера;
  • пробиотичният щам Bifidobacterium infantis не предизвиква увеличение на възпалителни маркери, тоест не води до риск от възпалителния;
  • пробиотичният щам Bifidobacterium infantis показва значително повишение на броя на полезните бактерии в интестиналния тракт;
  • пробиотикът оказва благоприятен ефект върху показатели като пропускливост на червата и метаболизма на мазнини.

След детайлните изследвания на молекулярно ниво и успешните клинични тестове, пробиотичният щам Bifidobacterium infantis ще се използва за разработка на нови пробиотични комбинации за повишение на имунната защита срещу вредни бактерии и вируси. Щамът с неговите свойства ще бъде патентован.