Новини

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивна база в гр. Китен, община Царево

31.01.2020

О Б Я В А

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД , на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед № 18/30.01.2020 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 5 години на обект: Почивна база Китен, находящ се в гр. Китен, община Царево, ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ 11 броя бунгала и друго имущество – съсобствени сгради, стопански инвентар и съоръжения.

Началната тръжна цена за обекта, предмет на търга е в размер на 7 500 лева годишно, която цена е определена от лицензиран оценител.

Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 години.

Стъпка на наддаване – в размер на 5% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 20.02.2020 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9.

Тръжната документация за участие в търга може да се получи от 03.02.2020 год. до 18.02.2020 год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1 или да бъде изтеглена от електронната страница на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на обекта или 750 лева.

Всички плащания се извършват в български лева по банкова сметка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, посочена в тръжната документация.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след предварителна уговорка.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 20.03.2020 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг.

Телефон за връзка: 0887 66 42 69

 

УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Приложение 1 Инвентаризационен опис

Приложение 2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Приложение 3 ДЕКЛАРАЦИЯ ОГЛЕД

Приложение 4 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 5 ДОГОВОР

Приложение 6 ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ