Новини

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офис № 2, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера

31.01.2020

О Б Я В А

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, на основание чл. 15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и заповед

№ 20/30.01.2020 год. на изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обявява:

Търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 3 години на обект: част от Офис № 2, находящ се на първи етаж на жилищен блок 44, вх. А в гр. София, ж.к. „Лагера“, с площ 90 кв. м. Разположен в северозападната част на блока, с вход откъм бул. „Цар Борис III“. Обособени са: преддверие, коридор, 2 офисни помещения, кухненски бокс с преддверие. Отоплението е централно, с панелни радиатори.  Изградени са: Ел и ВиК.

 

Началната тръжна цена за обекта, предмет на търга, е в размер на 800 лв. месечно, която цена е определена от лицензиран оценител.

Стъпка на наддаване – в размер на 5% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 20.02.2020 год. от 10. 00 часа в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9.

Тръжната документация за участие в търга може да се получи от 03.02.2020 год. до 18.02.2020 год. от Деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 1. Тръжната документация е достъпна и може да бъде изтеглена от електронната страница на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

Депозитът за участие е в размер на 160 лева.

Всички плащания се извършват в български лева по банкова сметка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, посочена в тръжната документация.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ датата на провеждане на търга след предварителна уговорка.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София, ул. „Съборна“ № 9, в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 20.03.2020 год. от 10.00 часа, при условията на първоначалния търг.

Оценяване и класиране на офертите:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерия – най-висока предложена наемна цена.

 

Телефон за връзка: 0887664269

 

УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС 2

Приложение 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Приложение 2 ДЕКЛАРАЦИЯ ОГЛЕД

Приложение 3 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 4 ДОГОВОР

Приложение 5 ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Съобщение на ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за поверителност на данните