Новини

 

Ел Би Булгарикум ЕАД успешно изпълни проект по ОП „Конкурентноспособност“

22.06.2015

„Ел Би Булгарикум” ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с № 2 ИПП-02-13/28.12.2011 г. и успешно изпълни проект  „Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи” в рамките на процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“. Основната цел на проекта бе да допринесе за устойчивото развитие на иновативния потенциал на „Ел Би Булгарикум” ЕАДи да спомогне за пазарната реализация на резултатите от научна дейност чрез инвестиция в специализирано научноизследователско и производствено оборудване.
„Ел Би Булгарикум” ЕАД заявява предоставената финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект 2ИПП-02-13/28.12.2011 „Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ел Би Булгарикум” ЕАДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на на Европейски Съюз и Договарящия орган.