Новини

 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е одобрена за реализиране на проект по ОП „Конкурентоспособност”

16.01.2012

konkurentno_nsrr„Ел Би Булгарикум“ ЕАД се класира на 3-то място от общо 12 одобрени кандидата за реализирине на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика“ 2007-2013г.

През м. май 2011г. компанията кандидатства по открита процедура за подбор на проекти за „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“. След разглеждане на подадените предложения, през м. ноември 2011г. Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия оповести Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране.

Проектното предложение на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – „Ново поколение полибактериални препарати и стартерни култури със здравни ползи“, бе класирано на 3-то място от общо 12 одобрени. Проектът е на обща стойност 5 999 999 лв., от които 50 % ще бъдат собствени средства на компанията.
Дружеството официално подписа договор за безвъзмездна финансова помощ и планира реализацията на проекта през следващите 24 месеца. За осъществяването му, „Ел Би Булгарикум“ ЕАД предвижда закупуване на модерна производствена и научна апаратура и оборудване, извършване на строително-монтажни дейности в Производствена база – Малашевска, гр. София, както и използване на необходимите консултантски услуги. Конкурсите за избор на доставчици на стоки и услуги ще се извършат според условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.