Новини

 

В акредитираната лаборатория към „Ел Би Булгарикум“ всеки може да провери качеството на млякото

25.11.2022

Калина Стефанова

Научноизследователският център на „Ел Би Булгарикум“ вече близо половин век извършва задълбочени изследвания, свързани с полезните свойства на млечните продукти, индустриалното производство на закваски за традиционни млечни продукти и разработването на нови технологии. Тези изследвания са от национално значение и играят ключова роля в развитието на млекопреработвателната индустрия в България.

Един от учените в Научноизследователския център е Калина Стефанова, ръководител на лаборатория „Биохимия“. Ето какво сподели тя:

Г-жо Стефанова, какви са основните аспекти на дейността на лаборатория „Биохимия“ като част от Акредитирана лаборатория към „Ел Би Булгарикум“?

Акредитираната лаборатория е независим орган, гарантиращ извършване на всички свои лабораторни дейности в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”, което определя предоставяне на валидни и безпристрастни резултати. При заявяване от страна на клиента, Лабораторията за изпитване на храни към „Ел Би Булгарикум” извършва изпитване по зададените показатели за съответната проба и издава доклад (протокол) в съответствие със Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Лабораторията, акредитирана от ИА БСА да извършва изпитване в определен обхват, има право да се позовава на акредитацията само за резултати от акредитирани дейности. От първостепенно значение за осигуряване на валидни резултати е регулярното наблюдение на дейността през целия период на валидност на сертификата, обучение и мониторинг на персонала на лабораторията, успешно участие на служителите в междулабораторни сравнения. Използването на калибрирани технически средства и сертифицирани референтни материали е важен аспект, осигуряващ метрологична проследимост на резултатите от прилаганите методи за изпитване до международно признати еталони. В този смисъл, поддържането на акредитацията е непрекъснат и активен процес, обвързан както с осигуряване и повишаване на компетентността на персонала, така и с редовните проверки на използваните технически средства и прилагането на стандартизираните международни и БДС методи. Всяка дейност – от получаването на пробите за изпитване, през процедурата по измерване и до издаване на доклада с резултати се документира. С други думи казано, целият процес е проследим.

Какви са продуктите, които изследвате?

Обхватът на акредитация на Лаборатория за изпитване на храни към Ел Би Булгарикум включва изпитване на мляко, млечни продукти, бактерийни култури, мая за сирене, микробиологичен контрол на повърхности, както и качество на водата – вода за пиене. По този начин се обезпечава качеството и безопасността на продукцията, както и хигиената на производство.

Кой има необходимост да ползва услугите на лаборатория, акредитирана за изпитване на храни?

Разбира се всеки потребител би могъл провери качеството на закупения продукт, но най-вече производителите.

Основна отговорност на всеки бизнес оператор е да гарантира, че има въведени процедури и мерки за обезпечаване безопасността на храните под техен контрол, основани на европейските и национални нормативни изисквания, Закона за храните и нормативните актове. Това обхваща внимателен и целенасочен подход при създаване на необходимата документация, адекватно развита НАССР система и Добри производствени и хигиенни практики, като основата за изграждане на една качествена и функционираща система е законодателството в областта на храните.

От висока важност е поддържане на постоянно качество на произвежданата продукция. Например сезонните колебания в показателите на основната суровина на едно млекопреработвателно предприятие – суровото мляко, са нещо абсолютно нормално и се определят от храната на животните. Но клиентът желае да получава продукт с постоянно качество, и именно тук е съществената роля на технолога – да осигури протичането на производствения процес по начин, по който да получи продукт с физикохимични показатели, съответстващи на заложените параметри по технологична документация. Удовлетворението от добре свършената работа е когато усилията бъдат възнаградени с доклад от акредитирана лаборатория, съдържащ резултати, потвърждаващи съответствие с ТД и/или БДС.

Съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламен и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, при етикетиране следва да бъде обявена информация за енергийните и хранителни стойности, в това число съдържание на  мазнини (наситени мастни киселини, мононенаситени мастни киселини, полиненаситени мастни киселини), въглехидрати (захари, полиоли, скорбяла), сол, влакнини, белтъци. Какви са тези стойности, установява лабораторията.

Валидирането на обявения от производителя срок на минимална трайност или срок на годност (за храни, които от микробиологична гледна точка са бързо развалящи се), е тясно обвързано с резултатите от акредитирана лаборатория. През целия срок продуктът трябва да запазва и своите микробиологични, физикохимични и органолептични характеристики, както и да бъде безопасен за здравето на консуматора.

Неотменна част от самоконтрола на производствените бази на „Ел Би Булгарикум“ е мониторинга на физикохимичните и микробиологични показатели на готовата продукция, хигиената на процеса – контактни повърхности, производствени съоръжения, както и на суровини и вода, с предоставяне на регулярни проби от продукцията и всички стъпки от процеса в Акредитираната лаборатория на дружеството. Всички изпитвания се извършват съгласно стандартизирани и БДС методи. Ежедневно и стриктно се съблюдава постигането и поддържане на високото качество на продукцията. По този начин, клиентът може да бъде сигурен в технологичните свойства и високото съдържание на жизнеспособни млечнокисели бактерии в закваска под марката на „Ел Би Булгарикум“, както и да се наслади на вкуса на автентично кисело мляко, произведено при висок контрол по изискванията на БДС.