Микробиология

Когато казваме, че следим работата си под микроскоп, имаме предвид точно това. Висококвалифицираните ни специалисти разполагат с необходимия ресурс за извършване на широк обхват от анализи на собствени проби и по външни заявки, по показатели и норми, заложени в европейски регламенти, национално законодателство и/или фирмена технологична документация. Знанията и натрупаният опит през годините гарантират точността и прецизността на получаваните резултати.

Основните дейности, които се извършват в лабораторията, са:

  • цялостен микробиологичен анализ на сурово мляко; суровини и материали; млечни и млечнокисели продукти; стартерни култури (закваски); мая за сирене;

  • контрол върху хигиената на персонала, съоръженията, повърхностите, въздуха и водата в производствени, складови и хладилни помещения.

В лаборатория Микробиология се извършва пълна проследимост на пробата – от получаването й за анализ до предаването на резултатите и изготвяне на протокола.