Акредитирана лаборатория

Или как доверието идва с проверката

Лабораторията за изпитване на храни е самостоятелно звено в структурата на „Ел Би Булгарикум” и е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българската служба за акредитация“ с БСА регистр. № 138 ЛИ. Акредитацията на лабораторията е извършена в съответствие със Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

Лабораторията за изпитване гарантира високото качество, което клиентите заслужават. Защото доверието трябва да бъде спечелено, а то се печели най-вече с компетентност.

Обхватът на лабораторията включва: изпитване на мляко и млечни продукти, на бактерийни култури и мая за сирене; микробиологичен контрол на повърхностите и водата за пиене.

Протоколите от изпитване, издадени от „Ел Би Булгарикум” с позоваване на акредитацията, се признават от националните органи на всички страни.

В лабораторията анализите се извършват по стандартизирани международни и БДС методи, което гарантира надеждност на получаваните резултати и сигурност у клиентите ни. Важно е да се знае, че всички свои дейности лабораторията извършва при строго съблюдаване на конфиденциалността, независимостта и принципите на добрата лабораторна практика.

Дейностите по изпитване се извършват в два отдела – лаборатория „Биохимия“ и лаборатория „Микробиология“, всеки от които разполага с висококвалифициран персонал и подходящи помещения, оборудвани със съвременна апаратура и технически средства.