История

През ноември 1959 г. с постановление на Министерския съвет № 236 се създава Научноизследователски институт по млечна промишленост, който започва работа в началото на 1960 г. Първите задачи, които са поставени за решаване от специалистите на института, са свързани с проучване на състава и качеството на млеката, сирищната мая и заместителите й, закваските и някои технологични процеси при производството.

През 1963 г. институтът се премества в гр. Видин. Изборът не е случаен – в гр. Кула през 1951 г. е открит първият в страната модерен за времето си завод за преработка на мляко в масло, сирене и кашкавал. Към него е създадено млекарско професионално училище. Във Видинския район е имало добре развито млечно животновъдство. Скоро след създаване на института в него са извършени изследвания на състава на млякото на породата „Кулско говедо“. По това време в страната са били разпространени още четири породи („Български симентал“, „Българско червено говедо“, „Българско кафяво говедо“, „Черно-шарено говедо“ – канадски тип) и е било важно да се определи млякото на коя порода е най-подходящо за промишлена преработка.

Преместването на института във Видин поражда необходимост от създаване на звено, което да снабдява със закваски производствените лаборатории в страната. Ето защо през 1963 г. се създава Централна експериментална лаборатория за чисти култури със задачата да произвежда закваски, хранителни среди за микробиологичните заводски лаборатории, както и да организира повишаване на квалификацията на персонала на лабораториите. За неин директор е назначена Мария Стефанова-Кондратенко, която по това време е оглавявала районната лаборатория в гр. Плевен.

През 1965 г. се създава ДСО „Млечна промишленост” като самостоятелна структура. Една година по-късно се включва в структурата на ДСО „Родопа”.

През 1969 г. отново се отделя от ДСО „Родопа” като самостоятелно стопанско държавно обединение под името ДСО „Сердика”. В края на 1970 г. ДСО „Сердика” отново преминава към ДСО „Родопа”. От 1974 г. с ново постановление на Министерския съвет се създава Държавно стопанско обединение „Млечна промишленост”, което просъществува до началото на 90-те години на миналия век. Към новосъздаденото стопанско обединение преминават Институтът по млечна промишленост – Видин, и Централната лаборатория в София.

Настъпилите икономически и политически промени в начало на 1990 г. намират отражение и в млечната промишленост. Голяма част от окръжните млекопреработвателни предприятия са приватизирани или закрити. ДСО „Млечна промишленост” престава да съществува, а частта, обхващаща Централното управление, Централната експериментална лаборатория – София, Института по млечна промишленост – Видин, както и базата за нестандартно оборудване в Пловдив и цеха за разфасовка и опаковка – Казанлък, са преобразувани в еднолично търговско дружество „Ел Би Булгарикум” ЕАД. На фирмата е предоставено правото да предоставя в чужбина права за производство на българско кисело мляко заедно с автентични български закваски. Съответно Институтът по млечна промишленост е преименуван на „Ел Би интелект”, а Централната лаборатория – в „Ел Би инженеринг”. Независимо от всички трудности, през годините на прехода „Ел Би Булгарикум” ЕАД успя да съхрани кадровия потенциал на двете научни звена. Изследователската работа се пренасочва преди всичко върху закваските за кисело мляко и традиционни млечни продукти и разработка на функционални храни, предназначени за профилактично и лечебно хранене.

През 1995-1996 г. „Ел Би Булгарикум” ЕАД е избрано за основен изпълнител от българска страна на петгодишен междуправителствен проект, финансиран от Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и посветен на развитието на ферментиралите млечни продукти в България. В рамките на този проект е доставена съвременна апаратура за изследвания, научните работници на фирмата са обучени от японски експерти, въвеждат се нови методи на изследване. Научноизследователският център на „Ел Би Булгарикум” ЕАД се утвърди като най-добрия в България в областта на млечната промишленост.